Acte necesare orientării şcolare

Dacă nu există o altă precizare privind valabilitatea, atunci actele necesare orientării școlare sunt valabile de la data emiterii lor:
3 luni: 
 • ancheta socială efectuată de SPAS din cadrul primăriei cu anexă;
 • certificatul medical tip A5 emis de medicul specialist;
 • fişa de evaluare psihologică emisă de un psiholog cu atestat de liberă practică în psihologie clinică;
 • fişa psihopedagogică emisă de unitatea de învățământ pe care o frecventează elevul;
 • fișa privind achizițiile școlare emisă de unitatea de învățământ pe care o frecventează elevul;
1 an:
 • fişa medicală sintetică emisă de medicul de familie.

Pentru orientarea școlară și profesională a unui copil/elev/tânăr,  părintele/ reprezentantul legal va depune, într-un dosar plic, următoarele acte:

 

 • cerere de orientare școlară și profesională;
 • copie a certificatului de naştere și a cărții de identitate a copilului (peste 14 ani);
 • copii ale actelor de identitate ale ambilor părinţi/reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea  este reprezentantul legal al copilului – hotărâre a instanţei judecătorești/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului (dacă este cazul);
 • copie a sentinței de divorț (dacă este cazul);
 • declarație de acord din partea părintelui care nu semnează  cererea de orientare școlară cu privire la acordul asupra orientării școlare a copilului, dacă sentința de divorț conferă custodie comună ambilor părinți (dacă este cazul);
 • ancheta socială efectuată de SPAS din cadrul primăriei cu anexa privind factorii de mediu;
 •  ➡ fişa medicală sintetică emisă demedicul de familie;
 • certificatul medical tip A5 emis de medicul specialist – dacă se solicită orientare școlară pentru școlarizare la domiciliu certificatul medical trebuie să conțină obligatoriu recomandarea explicită a medicului specialist pentru școlarizare la domiciliu;
 •  ➡ fişa de evaluare psihologică emisă de un psiholog cu atestat de liberă practică în psihologie clinică;
 • fişa psihopedagogică emisă de unitatea de învățământ pe care o frecventează ➡ preșcolarul
  fişa psihopedagogică emisă de unitatea de învățământ pe care o frecventează ➡ școlarul;
 • fișa privind ➡ achizițiile școlare emisă de unitatea de învățământ pe care o frecventează școlarul;
 • adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ din care să reiasă clasa/anul școlar, precum și situațiile de corigență sau repetenție / copie a foii matricole;
 • copie a certificatului de handicap valabil (dacă este cazul);
 • copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională (dacă este cazul);
 •  ➡ raport de monitorizare pentru copiii/elevii care au mai beneficiat de orientare școlară și profesională ;
 •  ➡ fișa de evaluare continuă pentru copiii/elevii care au mai beneficiat de orientare școlară și profesională ;
 • raportul de evaluare de la finalul clasei pregătitoare și programul de remediere/recuperare școlară în curs, pentru elevii care frecventează clasa I la momentul depunerii solicitării de orientare școlară și profesională;  
 • programul de remediere/recuperare școlară implementat pe parcursul clasei I,  pentru elevii care frecventează clasa a II-a la momentul depunerii solicitării de orientare școlară și profesională;
 • planul individualizat de învăţare pentru elevii din clasa a III-a, a VII-a (realizat în urma rezultatelor evaluărilor naționale din clasele II, VI);
 •  ➡ acordul scris al părintelui/reprezentantului legal pentru depunerea documentelor de către reprezentantul unității de învățământ (dacă este cazul).

Pentru școlarizare la domiciliu este obligatoriu ca pe certificatul medical de tip A5 eliberat de medicul specialist să existe mențiunea ”se recomandă școlarizare la domiciliu”
Documentele necesare în dosar se depun în original. Dacă documentele au fost depuse în original pentru obținerea unui Certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap părintele/ reprezentantul legal va solicita managerului de caz (de la DGASPC) o copie a dosarului, copiile fiind certificate ”conform cu originalul”
Cererea de orientare școlară poate fi completată doar de părinte. Dacă părinții sunt divorțați, iar minorul a fost încredințat unuia dintre părinți, cererea va fi semnată de acesta. Dacă părinții sunt divorțați și, prin sentința de divorț, a fost stabilită custodia comună pentru copil, cererea va fi semnată de un părinte, iar în dosar va fi prezentă și declarația de acord asupra orientării școlare completată și semnată de celălalt părinte.
Dacă copilul se află în situația unei măsuri de protecție specială, cererea va fi completată de: – părinte, dacă acesta este reprezentantul legal al copilului sau de managerul de caz pe baza unui acord din partea scris din partea părinților (acord care va fi anexat cererii, la depunere) .
– managerul de caz, prin delegarea responsabilității de către reprezentantul legal numit în baza Legii nr. 272/2004 (pe baza unui act care va fi anexat cererii, la depunere)
In orice situație persoana are depune cererea are obligația de a prezenta o copie a documentului prin care se face dovada că este reprezentantul legal al copilului (de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului) sau are delegată această responsabilitate de către reprezentantul legal al copilului;
Cererea semnată de părinţi/ reprezentantul legal împreună cu documentele menţionate pot fi depuse de părinte sau de un delegat al unității de învăţământ în condiţiile obţinerii acordului în scris al părinţilor/ reprezentantului legal. În acest caz este obligatoriu prezentarea acordul scris al părintelui la depunerea documentelor de către reprezentantul unității de învățământ.
Părintele/reprezentantul legal al copilului/ delegatul unității de învățământ are obligația să asiste la verificarea prezenței și conținutului documentelor depuse în dosar.
Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele necesare, completate cu toate datele solicitate, emise de specialiștii sau instituțiile abilitate, certificate prin semnătură și ștampilă și aflate în termenul de valabilitate.

 

 După înregistrarea cererii, părintele și copilul vor participa, obligatoriu, la o întâlnire programată cu responsabilul de caz din cadrul SEOSP. Instrumentarea cazului și recomandările privind orientarea școlară și profesională sunt condiționate de participarea părintelui și copilului la întâlnirea programată cu reprezentantul SEOSP.