Plan de servicii individualizat

 ➡ Model  Plan de servicii individualizat invățământ special

 ➡ Model  Plan de servicii individualizat invățământ de masa

 ➡ Model  Fisă evaluare continua

 ➡ Model  Raport monitorizare

Precizări privind planul de servicii individualizat:

Elaborarea proiectului planului de servicii individualizat se face de către responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale, astfel:

a) pentru copiii pentru care s-a emis certificat de orientare școlară înainte de începerea cursurilor la nivelul pentru care s-a emis, în termen de 30 de zile de la începerea frecventării cursurilor. Acest lucru este valabil și pentru copilul aflat în situație de repetenție sau de transfer într-o altă clasă/ unitate de învățământ.

b) pentru copiii care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ, în termen de 30 de zile de la numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale;

 Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale se face de către directorul unităţii de învăţământ unde este încadrat, în termen de 5 zile de la primirea certificatului de orientare şcolară şi profesională. În situația în care responsabilul de caz este un cadru didactic titular, numirea acestuia se face pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională. În condițiile în care responsabilul de caz servicii psihoeducaționale este un cadru didactic suplinitor, numirea acestuia se va face până la finalul anului școlar. Înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit responsabilul de caz servicii psihoeducaționale poate fi înlocuit doar în situația în care nu își mai desfășoară activitatea cu elevul pentru care a fost desemnat responsabil de caz servicii psihoeducaționale.

Completarea proiectului planului de servicii individualizat se realizează în raport cu orientarea școlară spre învățământul de masă sau cel special conform modelelor care nu vor fi modificate prin adăugarea sau ștergerea rubricilor. În rubricile care nu se completează se trage linie. Completarea proiectului planului de servicii individualizat va respecta următoarele:

Drepturi/beneficii  de asistență socială pentru copiii cu CES: “Antepreşcolarii/Preşcolarii/Elevii cu CES, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ de masă sau în unităţi de învăţământ special, de stat şi particulare, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază, pe perioada anului şcolar, de una dintre următoarele forme de sprijin:

 a) vouchere educaţionale în cuantum fix, pentru servicii de sprijin, intervenţii psihopedagogice şi materiale-suport, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

 b) asistenţă socială completă, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcăminţii şi a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate din cadrul direcţiilor generale judeţene/direcţiei municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.” (sunt precizate în modelul planului de servicii).

Pentru copii/elevii/tinerii care beneficiază de o măsură de protecție specială (se află în plasament la un centru de plasament/la un asistent maternal/în familia extinsă/altă persoană sau au instituită tutelă) la Drepturi/beneficii  de asistență socială pentru copiii cu CES se va menționa: ”Beneficiază de măsura de protecție specială de ………….”(se precizează măsura de protecție și persoana sau instituția desemnată pentru aceasta).

  • Tipul de serviciu/intervenție: se completează doar acele servicii de care are nevoie copilul/elevul/tânărul și care se pot acorda, conform planului cadru/serviciilor disponibile/serviciilor prevăzute în Certificatul de orientare școlară, în funcție de tipul de orientare școlară de care beneficiază elevul ( învățământ de masă/ clasă specială/învățământ special/școlarizare la domiciliu).
  • Instituția responsabilă: se precizează instituția în care este angajată persoana care furnizează serviciul (consilieri școlari, logopezi – CJRAE Hunedoara, profesor de sprijin – CPC Simeria). Pentru copiii cu certificat de handicap gradul grav pentru care se prevede facilitator pe coloana ”Instituția responsabilă”   se va preciza  ”familia”.
  • Obiectivele: pot fi precizate unul sau mai multe obiective care sunt formulate în termeni ce vizează performanțele, competențele, abilitățile …. pe care cadrul didactic/ consilierul/……. consideră că elevul  poate să le achiziționeze/dezvolte în perioada de valabilitate a certificatului (de ex. dezvoltarea…., consolidarea….., însușirea……, exersarea…..). Activitățile sau sarcinile de serviciu ale persoanelor responsabile de acordarea unui serviciu nu pot fi considerate obiective.
  • Data de începere: se precizează ”Data aprobării în COSP”
  • Perioada de acordare a serviciului: Se precizează ”Pe toată perioada de valabilitate a Certificatului de orientare școlară ” dacă se consideră că serviciul este necesar   pe toată perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară sau se precizează o perioadă exactă (de ex.: ” Clasa ….., anul școlar  …..), dacă se consideră că serviciul este necesar   pe o perioadă determinată.

Pentru elevii școlarizați la domiciliu planul de servicii individualizat se întocmește anual și se transmite spre aprobare COSP, la perioada de valabilitate menționându-se ”Clasa…..anul școlar………..”.

  • Persoana responsabilă de acordare a serviciului (date de contact):
  • Servicii educaționale: se precizează cadrele didactice de la toate disciplinele la care elevul are dificultăți și care trebuie să întocmească pentru acesta planuri de intervenție personalizate (și datele de contact), de ex.: geografie – prof. ……, date de contact. Menționarea datelor de contact este obligatorie, fie că sunt datele de contact ale unității de învățământ, fie datele personale, dacă persoanele vizate sunt de acord. Planul de intervenție personalizat se întocmește pentru toate disciplinele unde copilul/elevul/tânărul are dificultăți, nu doar pentru matematică și limba română.
  • Pentru restul serviciilor se precizează numele și datele de contact ale persoanei care le furnizează.
  • Asigurare transport: se precizează persoana desemnată la nivelul școlii ca responsabil pentru transport.
  • Pentru copiii cu certificat de încadrare în gradul de handicap grav este obligatoriu facilitatorul. In acest caz la persoana responsabilă  se trec numele, calitatea (mama/tata/persoană desemnată) și datele de contact ale acesteia. Dacă, la nivelul unității de învățământ, se constată că prezența facilitatorului nu este oportună, școala va transmite, odată cu proiectul planului de servicii individualizat, o adresă prin care va motiva absența facilitatorului pentru un copil cu certificat de încadrare în gradul de handicap grav.

Proiectul planului de servicii individualizat întocmit, semnat, ștampilat și înregistrat, în 3 exemplare, este transmis la Comisia de Orientare Școlară și Profesională spre aprobare.

Modificările survenite în evoluția școlară a copilului ( repetenție, schimbarea numelui, schimbarea reprezentantului legal, schimbarea unității școlare, revizuirea gradului de handicap grav ce prevede facilitator în planul de servicii psihoeducaționale) atrage după sine revizuirea planului și transmiterea lui la Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru a fi aprobat.