Programul de prevenire a violenţei şi infracţiunilor în mediul şcolar ”ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”

 1.   Scopul programului

Prevenirea și reducerea violenței și a infracțiunilor în mediul școlar.

2.  Obiectivele programului

 • Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere pentru toți beneficiarii implicați (preșcolari, elevi, personalul unității și părinți) la nivelul unităților de învățământ;
 • Îmbunătățirea relațiilor/coeziunii dintre personalul școlii, familie și preșcolari/elevi, inclusiv a colaborării acestora în vederea susținerii victimelor să gestioneze momentul traumatic și a autorilor să-și îmbunătățească comportamentul;
 • Capacitarea preșcolarilor/elevilor să raporteze faptele de violență și a martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare a comportamentelor violente ale autorilor;
 • Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale preșcolarilor/ elevilor, inclusiv a capacității acestora de identificare, interpretare, exprimare și autocontrol/autoreglare a emoțiilor într-o manieră constructivă față de sine și față de ceilalți;
 • Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor de violență și a infracțiunilor.

3.  Bugetul programului și mecanismul de alocare a banilor:

   Bugetul total al programului este 1.407.473 lei, iar bugetul pe județ este diferențiat în funcție de dimensiunea populației școlare. Suma alocată pentru județul Hunedoara este 26.000 lei pentru aprobarea Programului de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj” și pentru alocarea sumelor provenind din Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității.

   ISJ Hunedoara va primi în buget suma de mai sus, ca suplimentare la buget, capitolul 65.01„Învățământ”, titlul 57 „Asistență socială”, urmând ca acestea să fie distribuite unităților de învățământ selectate; lista cu unitățile de învățământ care vor beneficia de finanțare va fi înaintată la ISJ Hunedoara de către directorul C.J.R.A.E. Hunedoara, în urma evaluării proiectelor depuse.

Bugetul maxim care poate fi alocat unei unități de învățământ este 4.000 lei.

4.  Grupul țintă

Programul se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, părinților/familiilor preșcolarilor și elevilor.

5.   Calendarul programului

Programul de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar se va desfășura pe parcursul anului școlar 2023-2024 și va avea următorul calendar:

Activitatea

Responsabil

Perioada

1. Informarea unităților de învățământ (UIP) privind oportunitatea înscrierii în program

Ministerul Educației și C.J.R.A.E.Hunedoara

Noiembrie 2023

2. Alocarea    sumelor    dedicate   implementării Programului în bugetele inspectoratelor școlare

Ministerul Educației

Noiembrie 2023

3. Constituirea echipelor de proiect la nivelul județului Hunedoara și definirea criteriilor specifice de selecție a UIP (dacă este cazul)

 

C.J.R.A.E.Hunedoara

 

Noiembrie 2023

4. Informarea  UIP privind  oportunitatea  și condițiile de participare în program

C.J.R.A.E.Hunedoara

Noiembrie 2023

5. Înscrierea unităților de învățământ în program

UIP

10 Decembrie 2023

6. Selectarea unităților de învățământ în program și transmiterea listelor de către C.J.R.A.E. Hunedoara către ISJ Hunedoara

 

C.J.R.A.E.Hunedoara

15 Decembrie 2023

7. Alocarea, de către ISJ Hunedoara,   a   sumelor dedicate implementării Programului în bugetele unităților selectate

 

ISJ Hunedoara

 

Decembrie 2023

8. Coordonarea/susținerea  și monitorizarea activităților la nivelul unităților de învățământ

C.J.R.A.E.Hunedoara

Ianuarie-mai 2024

9. Desfășurarea activităților la nivelul unităților de învățământ

UIP

Ianuarie-iunie 2024

10. Raportarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute la nivelul unităților de învățământ

 

UIP

 

Iunie 2024

11. Transmiterea rapoartelor financiare de la UIP către ISJ Hunedoara

UIP

Iulie 2024

12. Verificarea rapoartelor financiare

ISJ Hunedoara

Iulie 2024

13. Centralizarea rezultatelor obținute la nivel județean și raportarea acestora către ME

C.J.R.A.E.Hunedoara

Iulie 2024

14. Centralizarea rezultatelor obținute la nivel național și raportarea acestora

Ministerul Educației

August 2024

6.    Înscrierea și selecția unităților de învățământ:

Programul este deschis tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Hunedoara. Participarea la proiect se face pe baza înscrierii și selecției de către C.J.R.A.E. Hunedoara.

Condiții de participare:

 • unitatea de învățământ să aibă personalitate juridică;
 • unitatea de învățământ demonstrează că există necesitatea inițierii și desfășurării unor activități de prevenire a violenței și infracțiunilor pentru preșcolari/elevi și familiile acestora;
 • unitatea de învățământ își propune să implice Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității în proiectarea și desfășurarea activităților.

Criterii generale de selecție (3-5 criterii):

 • Formularul de înscriere este completat în întregime, sunt descrise nevoile preșcolarilor/ elevilor, activitățile propuse, rezultatele așteptate, echipa implicată, parteneriatele și cheltuielile necesare;
 • Activitățile propuse sunt adecvate pentru nevoile preșcolarilor/elevilor și se încadrează în obiectivele programului;
 • Desfășurarea activităților propuse este planificată în perioada noiembrie 2023 – mai 2024;
 • Bugetul solicitat este de maxim 4000 lei;
 • Cheltuielile și bugetul estimat sunt corelate cu activitățile

Criterii specifice de selecție:

 • Justificarea necesității implementării proiectului din perspectiva cazurilor de violență în mediul școlar raportate la C.J.R.A.E. Hunedoara în ultimii 2 ani școlari (2021-2022, 2022-2023)
 • Detalierea bugetului estimat alocat pentru fiecare activitate propusă și justificarea fiecărui element cost din cheltuielile eligibile specifice.

7.    Activități

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, inițieze și desfășoare activități adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar.

Activitățile bazate pe implicarea activă a preșcolarilor/elevilor, pe cooperare și crearea unui spațiu sigur pentru fiecare pot avea un impact semnificativ și pozitiv asupra acestora. De asemenea, o componentă importantă este implicarea părinților în activitățile școlii, alături de alți parteneri sau reprezentanți ai comunității locale. Încurajăm atât parteneriatele publice, cât și cele public- private, între unitățile de învățământ și ONG-uri sau/și reprezentanți ai mediului de afaceri. Activitățile pot fi organizate în cadru școlar sau extrașcolar, inclusiv în săptămâna „Școala Altfel”.

Exemple de activități:

 • Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii pentru elevi, cadre
 • Biblioteca vie, inclusiv cu victime ale violenței/ persoane care au fost condamnate, apoi reintegrate și reabilitate social;
 • Teatru forum;
 • Cluburi de filme/ documentare tematice;
 • Grupuri de sprijin pentru elevii implicați în situații de violență (elevii cu comportamente violente, elevii victime dar și elevii martori);
 • Vizite la tribunal, la muzeele închisorilor;
 • Activități de învățare între egali (peer education);
 • Activități artistice și sportive;
 • Concursuri tematice;
 • Campanii de conștientizare și sensibilizare;
 • Ateliere pentru susținerea familiilor în ceea ce privește exercitarea rolului lor educativ (în colaborare cu cadre didactice și cu alți parteneri);
 • Întâlniri ale elevilor și cadrelor didactice cu reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, Serviciului pentru siguranța școlară, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenței;
 • Participarea cadrelor didactice la activități de formare privind managementul/rezolvarea conflictelor și managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării, organizate în cadrul școlii, la CCD sau la parteneri;
 • Sesiuni de informare/instruire referitoare la aplicarea Procedurii de management a cazurilor de violență adresate personalului unităților de învățământ și chiar

                     Formularul de înscriere completat va fi transmis în format scanat, pe adresa de e-mail violentascolarahd@yahoo.com, conform termenului stabilit în calendarul proiectului (10 decembrie 2023).

            Pentru informații suplimentare accesați https://edu.ro/anti_violenta